Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται όλα τα μαθήματα, που έχουν σχέση με την εκμάθηση της πλατφόρμας moodle.